“Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím na tlačidlo "Viac info"“

O nás

Od histórie po súčasnosť

 

 • materská škola na Kollárovej ulici, začala písať históriu od roku 1945. Senčania ju poznali pod názvom Židovská škola.
 • v roku 1983 rekonštrukciou rodinného domu k dvojtriednej materskej škole pribudla jedna trieda ,
 • v roku 1989 sa začala stavba účelového zariadenia, ktorá  bola úspešne ukončená v roku 1992,
 • deň 02.06.1992 bol prvým dňom  prevádzky  5 triednej materskej školy,
 • v roku 1996 sme sa stali 6 triednou materskou školou,  priestory uvoľnila ZŠ, Mlynská, SC
 • v roku 1998 MŠ získala priestory SZUŠ a vytvorili sa 2 triedy
 • v roku 2010 prístavbou  sa MŠ stala 9 triednou školou s počtom deti  cca 200 počet zamestnancov 31.

 

Na čo kladieme dôraz

 

 • na tvorivosť pedagóga pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu s prepojením na témy a vzdelávacie oblasti
 • na uplatňovanie hlavnej vzdelávacej metódy vlastnej deťom – HRY

 • na aktivizáciu dieťaťa hľadaním, bádaním, experimentovaním, objavovaním  všetkého známeho a neznámeho, čo nám okolitý svet ponúka

 • zážitkovým a činnostným učením s posilňovaním detskej zvedavosti a objavovania sveta kolo nás,  na emocionálne prežívanie pri získaní nových kompetencií v činnostiach

 • na rešpektovanie špecifík predprimárneho vzdelávania s využitím potenciálu pedagóga hľadať a objavovať nové cesty vzdelávania.

 

Čo ponúkame

 

Zameranie na úzku spoluprácu rodiny a školy. Organizovanie celoročných školských a triednych akcií pre radosť detí v spolupráci s rodičmi: napr. Jesenné Bu-Bu-Bu, Šarkaniáda, Deň starých rodičov, Vianočné trhy, Vianočné besiedky, Karneval, Veľkonočné tvorenie, Deň rodiny, Športový deň, Deň detí...

 • harmonické vzťahy v triede a hernú pohodu  počas celého dňa
 • právo zmysluplne prežiť detstvo, rešpektovanie identity a jedinečnosti každého dieťaťa
 • dôverný a chápajúci prístup k napĺňaniu potrieb detí
 • uspokojovanie prirodzených potrieb dieťaťa so zameraním na osobnostný rozvoj, vytváranie individuálnych citových vzťahov
 • tvorivý pedagogický kolektív , ktorý sa snaží deťom porozumieť, kreatívne naplňuje potreby dieťaťa
 • stály kolektív pedagogických a prevádzkových zamestnancov s bohatými skúsenosťami a dlhoročnom praxou v oblasti predškolského veku
 • útulné a milé prostredie s rodinnou atmosférou v celej materskej škole, ktoré je vytvorené v súlade s ergonomickými požiadavkami vzhľadom k veku detí
 • Revitalizovaný školský dvor zaujímavými hernými prvkami – 3D ihriskom pre najmenších  (chrobáčikovia na lúke); rozprávkovým kopcom plným lezeckých prvkov a tunelov; futbalovým ihriskom s možnosťou využívania po celý rok; mlhoviskami pre spríjemnenie letných horúčav, prekrytými pieskoviskami a preliezkami pre všetky vekové kategórie detí.
 • Zameranie na zvýšenú pozornosť dopravnej výchove, vybudovaním dopravného ihriska na školskom dvore, zapájaním sa do projektov s dopravnou tematikou.
 • širokú ponuku záujmových aktivít – anglický jazyk, Hliňo Miňo – keramický krúžok, športový krúžok, futbalový krúžok, Malý vedátor – prírodovedné aktivity, Kuchári a cukrári – krúžok varenia.

 

Spoluprácu s rôznymi organizáciami na podporu a skvalitnenie rozvoja  výchovno -vzdelávacej  činnosti  a obohatenie života detí v  MŠ :

-          s rodinou  - tvorivé dielne , spoločné posedenia s kultúrnym

-          so zriaďovateľom -  Mestský úrad Senec  kultúrne a športové spoločné podujatia , ekonomické a materiálno- technické  zabezpečenie, metodické usmernenie

-          S CCCP V Senci - konzultácie, testy školskej zrelosti, depistáž, odborné prednášky, konzultácie, vyšetrenia

-          S logopédom

-          so ZŠ  - spoločné športové a kultúrne podujatia, vzájomné návštevy

-          detí, účasť  učiteliek na RZ.

-          so ZUŠ -  návšteva detí z MŠ v ZUŠ, účasť  na koncertoch a vystúpeniach

-          s Radou školy, Občianskym združením, Rodičovským združením 

 

Realizujeme

 

školu v prírode, výlety, exkurzie, zaujímavé kultúrno – spoločenské podujatia, literárno-hudobné stretnutia, prehliadku tvorivosti detí materskej školy, spoločné tematické  programy detí a rodičov, výlety a exkurzie do blízkeho okolia.

 

 • Realizujeme  dlhodobé projekty zamerané na:

Zdravý úsmev -  osvojenie  si  správnych  hygienických  návykov,  najmä  vo  vzťahu  k starostlivosti o svoj chrup. 

 

Enviroprojekt -  rozvíjanie  environmentálneho  cítenia,  podnecovanie  záujem  o pracovnú  činnosť  pri starostlivosti o zeleň

 

Adamko hravo a zdravo - rozvíjanie návykov súvisiacich so zdravým životným štýlom duševné a telesné zdravie

 

Škôlka bez slzičiek  - proces adaptácie detí  na MŠ

 

Enviroprojekt - rozvíjanie  environmentálneho  cítenia,  podnecovanie  záujem  o pracovnú  činnosť  pri starostlivosti o zeleň

 

Bezpečne na ceste - rozvoj dopravných zručností;  zvládanie  orientácie a bezpečnosti v cestnej  premávke

 

Odstráň obezitu - preferovanie zdravého životného štýlu

 

Otvorená škola - Vzájomné ovplyvňovanie vzájomných vzťahov a ich zmena, rozširovanie schopností pri utváraní komunity školy (dni otvorených dverí, informovanie rodičovskej verejnosti o práci školy), výchova k demokracii, účasť na mimoškolských aktivitách.

 

Projekt „JESEŇ“  - pomocou zážitkového učenia vytvárať ucelený obraz o ročnom období

 

Škôlky s láskou – neziskový projekt venovaný učiteľom materských škôl (denná dávka inšpirácie)