“Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím na tlačidlo "Viac info"“

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKÝCH ŠKÔL


ZÁPIS DETÍ DO MATERSKÝCH ŠKÔL V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA SENEC

Školský rok: 2024/2025 

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov. Formulár žiadosti je dostupný v príslušnej materskej škole a na webových sídlach materských škôl:

 

https://szenciovoda.sk/

https://www.mssenecfandlyho.sk/

http://www.mskollarova.sk/

https://duhovysvet.sk/

https://mskysucka.edupage.org

https://www.msslnecnejazera.sk/

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (ďalej len „Žiadosť“) sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája 2024 v materskej škole/školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec.

 

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

 

 • do poštovej schránky umiestnenej na budove materskej školy (1. mája – 31. mája 2024

 

 • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy (1. mája – 31. mája 2024)

 

 • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy (1. mája – 31. mája 2024)

 § 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente ) v znení neskorších predpisov

 

 • prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom (1. mája – 31. mája 2024)

Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚL257, 28. 8. 2014)

 

 • osobne (v priestoroch príslušnej materskej školy dňa 2. mája 2024).

 

 

Kontakty na materské školy a termín pre osobné podanie žiadosti:

 

Materská škola

Termín zápisu

Riaditeľ

Telefón

Webová stránka

E-mail

Dátum

Čas

Fándlyho 2

2.5.2024

07.00 - 17.00

Mgr. M. Leginusová

02/45924230

www.mssenecfandlyho.sk

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Kollárova 23

2.5.2024

07.00 - 17.00

Mgr. E. Jonášová

02/20203432

www.mskollarova.sk

www.mskollarova.edupage.org

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Košická 40

2.5.2024

07.00 - 17.00

PaedDr. S. Dolezsálová

02/45923217

www.duhovysvet.sk

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Kysucká 9

2.5.2024

07.00 - 17.00

Mgr. K. Potočárová

02/20205530

www.mskysucka.edupage.org

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Slnečné jazerá 2764

2.5.2024

07.00 - 17.00

Mgr. L.  Benkovská, poverená riad. MŠ

02/20205200

www.msslnecnejazera.sk

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

A. M. Szencziho (s VJM), Fándlyho 20

2.5.2024

07.00 - 17.00

Mgr. Júlia Bankó

0910 919 856

www.szenciovoda.sk

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Čas a spôsob podania žiadosti nemá vplyv na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

 

Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijímajú deti v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

Podmienky prijímania detí do materskej školy:

 

1.  Zákonné podmienky

 

a)    Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Povinné predprimárne vzdelávanie sa týka detí, ktoré dovŕšia päť rokov veku do 31. augusta 2024.

b)    Následne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2024 štyri roky.

c)    Materská škola môže prijať dieťa od troch rokov veku – v rámci svojich kapacitných možností.

 

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“).

 

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

 

Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Spádovosť materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec určuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 1/2022 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec.

 

 

2.  Ostatné podmienky prijímania

 

a)    Zohľadňuje sa prijatie dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia po doložení potvrdenia z útvaru sociálnych služieb mesta Senec.

b)    Ak zákonný zástupca podá žiadosť o prijatie do viacerých MŠ, riaditeľky určia, na ktorú MŠ bude dieťa prijaté.

c)    Do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, v prípade voľnej kapacity po zápise.

Zákonný zástupca dieťaťa pri zápise predloží nasledujúce dokumenty:

 

  • Kompletne vyplnenú Žiadosť, súčasťou ktorej je aj Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti. Na potvrdení musí byť aj údaj o povinnom očkovaní. (Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do MŠ.) 

V súlade s § 144a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa v žiadosti vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov sa nevyžaduje v prípadoch uvedených v § 144a ods. 2 tohto zákona. Pre situáciu uvedenú v písm. c) môže zákonný zástupca využiť formulár Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu (v prílohe). 

Podľa § 144a ods. 4 tohto zákona zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy. Na tento účel môžu použiť formulár Písomné vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní (v prílohe).

 

  •  K nahliadnutiu rodný list dieťaťa (originál alebo overenú kópiu) a občiansky preukaz zákonného zástupcu (len pri osobnom podaní žiadosti).

 

  •  V prípade špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

  •  V prípade dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia potvrdenie z útvaru sociálnych služieb mesta Senec.

 

Materská škola bude pri zápise požadovať osobné údaje a predloženie dokladov dieťaťa a zákonných zástupcov podľa platnej legislatívy.

 

O prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie rozhodne riaditeľka materskej školy do 30. júna 2024.

 

Voči rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí dieťaťa do materskej školy môžu zákonní zástupcovia dieťaťa podať odvolanie, ktoré sa doručuje riaditeľke školy v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí.

 

 

Legislatíva k zápisu do materskej školy

 

 • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

NA STIAHNUTIE: 

 

Žiadosť o prijate do MŠ 2024

 

Príloha - čestné vyhlásenie zákonného zástupcu

 

Príloha - Vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania